inženýrské služby

Vnitřní oznamovací systém

Ochrana oznamovatelů

Účel ochrany oznamovatelů

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie zejména v souvislostí s bojem proti korupci, ochranou veřejného zdraví, předcházením ekologickým katastrofám a dalšími oblastmi chráněného veřejného zájmu.

V české republice byl v této souvislosti přijat transpoziční zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Předmět oznámení

Green Gas DPB, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Green Gas DPB, a.s. přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, osob vykonávajících dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž a rovněž od osob, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnosti uchází, nebo ucházely a týkají se protiprávního jednání, ke kterému došlo u zaměstnavatele a které má znaky trestného činu nebo znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů a nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Poučení oznamovatele

Oznamovatel má mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení o porušení je pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Ochrana oznamovatele a jeho osobních údajů

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která má povinnost chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamovatele nesmí být sdělena bez jeho písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Povinnost zachovávat identitu se vztahuje i na další informace, z nichž je možné určit identitu oznamovatele.

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů Green Gas DPB, a.s.

Oznamovatel však musí být vždy ztotožněn. K anonymním oznámením se nepřihlíží.

Způsob oznámení a náležitosti oznámení

Identifikace oznamovatele: oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Předmět oznámení: informace o možném protiprávním jednání – viz výše – předmět oznámení

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě, která oznámení vyřizuje a zároveň ochraňuje identitu oznamovatele.

Příslušnými osobami ve společnosti Green Gas DPB, a.s. jsou Ing. Karel Lanzendörfer a Mgr. Kateřina Wdówková.

Vyřízení oznámení

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků

Komunikační kanály pro podání oznámení:

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte elektronickou formu prostřednictvím portálu www.oznam.to.

Elektronické podání (kdykoliv):   

www.oznam.to PIN: V2S8

www.oznamovatel.justice.cz

Písemně na adresu organizace (kdykoliv):                          

Green Gas DPB, a.s.

Whistleblowing (NEOTVÍRAT)

Ing. Karel Lanzendörfer

Rudé armády 637

739 21 Paskov

Ústně, telefonicky příslušné osobě (v rámci běžné pracovní doby):

Ing. Karel Lanzendörfer, tel. 558 612 252

Osobně:

Schůzka po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou. O osobním oznámení se sepisuje protokol a se souhlasem osoby, která oznámení podává, může být učiněn zvukový záznam.

Podrobnější informace o podání oznámení a o zákonné úpravě naleznete na níže uvedeném odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 8:00 do 17:00

  tel

  +420 558 612 111