Specializované inženýrské služby a geologie

Společnost poskytuje specializované služby se zaměřením na hydrogeologické, inženýrsko-geologické a ekologické práce. Dlouholeté zkušenosti nabízíme rovněž v oblasti průzkumu a hornictví pevných paliv či zemního plynu. Odborníci společnosti vybavení potřebnými zkušenostmi, kvalifikací, certifikáty a praxí jsou připraveni řešit problémy z oborů ložiskové, environmentální, geologie, hydrogeologie, geomechaniky, geofyziky, výpočtu zásob surovin a degazace a větrání dolů. To vše v rámci projektů ve stavebnictví, při sanacích ekologických zátěží, hornictví a průzkumu nerostných surovin, nakládání s odpady, při zkoumání geoprostředí ovlivněného negativními dopady. Kvalita našich činností je potvrzena statutem znalecké kaneláře pro obor činnosti těžba.

Společnost má dlouholeté zkušenosti s řešením problematiky nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch jako důsledku postupně utlumované těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu. Od průzkumu přes projektové zpracování až po vlastní realizaci nabízíme technická řešení pro ochranu osob a majetku před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. V neposlední řadě rozšiřujeme nabídku speciálních prací i na oblast ekologie, řešení starých ekologických zátěží či speciálních sanačních projektů po ukončené hornické činnosti. Naši odborníci disponují řadou odborných způsobilostí z oblasti geologie a báňské legislativy.

Vzhledem k širokému technickému vybavení i personálnímu obsazení můžeme nabídnout komplexní řešení řady problémů od jejich projektového zpracování po konečnou realizaci.

V oblastech dotčených hornickou nebo průmyslovou činností, kdekoliv pro potřebu občanů, soukromých či státních institucí a organizací, krajských a místních samospráv, jsou prováděny tyto inženýrské služby:

 • měření a hodnocení výskytu radonu na pozemcích a ve stavbách
 • akreditované měření koncentrace metanu v půdním vzduchu (metanscreening)
 • měření dynamického výstupu metanu
 • návrhy preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel v souvislosti s nekontrolovatelnými výstupy metanu
 • geofyzikální práce ve vrtech i na povrchu
 • termometrická měření
 • monitoring technické seismicity
 • projektování, provádění a vyhodnocování geologických a hydrogeologických prací
 • ekologické audity
 • analýzy rizik kontaminovaného prostředí
 • měřické práce
 • environmentální a geologické hodnocení brownfields
 • ochrana podzemních vod a horninového prostředí
 • projektování, provádění a vyhodnocování průzkumu kontaminace prostředí
 • supervizní a expertní posudková činnost při výstavbě
 • odborné certifikované odběry vzorků podzemních, povrchových a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a stavebních konstrukcí
 • hodnocení výsledků rozborů vzorků podzemních, povrchových a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a stavebních konstrukcí
 • monitoring stavu a vývoje kvality či dekontaminace podzemních a povrchových vod, zemin a půdního vzduchu
 • zajišťování veškerých rozborů vod, zemin, kalů a odpadů v akreditovaných laboratořích
 • geodetické zaměřování sanovaných a revitalizovaných pozemků či staveb
 • podnikové poradenství k nakládání s vodami
 • geodetický monitoring
 • vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení ve správě Green Gas DPB, a.s. (je zasíláno na dobírku a zpoplatněno částkou 300,- Kč)


Pro činné doly, doly v likvidaci a doly uzavřené řešíme problematiku:

 • geomechaniky horninového masivu
 • projevů indukované seismicity v důsledku těžby surovin nebo jejich dozvuků
 • navrhování, výstavby a provozování seismologických sítí
 • větrání dolů
 • degazace dolů
 • geologie a hydrogeologie
 • výpočtů zásob nerostných surovin, zejména uhlí a důlního plynu

V návaznosti na rozvíjející se zahraniční aktivity Green Gas International počátkem r. 2009 společnost zahájila novou činnost: poskytování vysoce specializovaných služeb pro mezinárodní projekty v oblasti degazace hlubinných černouhelných dolů. Jedná se o identifikaci zdrojů, jímání, těžbu a využití důlního plynu, který se uvolňuje z uhlonosného souvrství v průběhu důsledku hornických prací nebo z uzavřeného dolu..

Filosofií projektů Green Gas International B.V. je poskytovat služby „šité na míru“ a dlouhodobá spolupráce v lokalitách s činnými nebo uzavřenými doly.


Inženýrské činnosti zavedly a používají integrovaný systém řízení (QMS, EMS, BOZP).


Rychlý kontakt

Ing. Vladimír Kičmer

vedoucí Divize geologických služeb
Tel.: +420 558 612 474
E-mail: vladimir.kicmer@dpb.cz

Ing. Petr Hemza, Ph.D.

ředitel pro inovace a geologické služby
Tel.: + 420 558 612 231, + 420 558 612 213
Mobil: +420 602 532 860
E-mail: petr.hemza@dpb.cz