Plynárenské činnosti

Společnost se na základě příslušných licencí a oprávnění zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu.

Pomocí uzavřené distribuční soustavy je důlní plyn dodáván vlastním kogeneračním jednotkám i externím odběratelům. Provoz těžby a distribuce důlního plynu je řízen dispečerským pracovištěm společnosti.

Společnost se dále zabývá těžbou karbonského zemního plynu z povrchových sond a jeho dodávkou odběratelům prostřednictvím několika lokálních distribučních soustav.

Další významnou činností je zajišťování dodávek plynného dusíku potrubním systémem pro činné doly v karvinské části revíru. Dusík je zde používán pro prevenci samovznícení uhlí a represi důlních požárů. Provoz dusíkovodu je rovněž řízen dispečerským pracovištěm společnosti.


Podle § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad (ERÚ).

Energetický regulační úřad

se sídlem Masarykovo náměstí 5

586 01 Jihlava

www.eru.cz

telefon: 564 578 666

email: podatelna@eru.cz

ID datové schránky ERÚ: eeuaau7Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Rychlý kontakt

dispečink plyn

Tel.: +420 558 612 337, +420 558 612 447

Ing. Miloslav Dušek

vedoucí Divize plyn
Tel.: +420 558 612 291
E-mail: miloslav.dusek@dpb.cz

Ing. Ivan Prokop

vedoucí provozu doplňkové degazace
Tel.: +420 558 612 435
E-mail: ivan.prokop@dpb.cz

Ing. Slavomír Zientek

vedoucí provozu degazace a těžby důlního plynu

Tel.: +420 558 612 478
E-mail: slavomir.zientek@dpb.cz

Ing. Zdeněk Pavlištík

vedoucí provozu povrchové degazace
Tel.: +420 558 612 487
E-mail: zdenek.pavlistik@dpb.cz

Ing. Miroslav Pivko

vedoucí úseku obchodu a měření
Tel.: +420 558 612 302
E-mail: miroslav.pivko@dpb.cz

Ing. Julian Dedek

vedoucí úseku distribuce plynu
Tel.: +420 558 612 3061
E-mail: julian.dedek@dpb.cz