Plynárenské činnosti

Společnost má stanoveny dobývací prostory pro těžbu důlního plynu na všech lokalitách uzavřených dolů v ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů společnost nakupuje přebytečná množství důlního plynu, které doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Na základě příslušných licencí a oprávnění se společnost zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu.

Pomocí vlastní lokální plynovodní soustavy je plyn dodáván vybraným odběratelům. Na uzavřených dolech jsou provozovány automatické odsávací stanice důlního plynu. Zdroji plynu jsou likvidované důlní jámy a povrchové vrty do uzavřených důlních prostor. Společnost také zajišťuje dodávky důlního plynu pro kogenerační jednotky, které provozuje. Provoz plynovodní soustavy pro důlní plyn je řízen dispečerským pracovištěm společnosti.

Kromě toho je vybraným odběratelům pomocí vlastního plynovodu společnosti dodáván zemní plyn karbonsky. Karbonský zemní plyn je těžen pomocí povrchových vrtů. které slouží pro degazaci horninového masívu v oblastech panenských uhelných slojí. Tyto oblasti byly v minulosti podrobeny vrtnému průzkumu za účelem mapování uhelných ložisek.

Další významnou činností společnosti je zajišťování dodávek plynného dusíku potrubním systémem pro činné doly v karvinské části revíru. Dusík je zde používán pro prevenci samovznícení uhlí a represi důlních požárů. Provoz dusíkovodu je řízen dispečerským pracovištěm společnosti.

Podle § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad (ERÚ).

Energetický regulační úřad

se sídlem Masarykovo náměstí 5

586 01 Jihlava

www.eru.cz

telefon: 564 578 666

email: podatelna@eru.cz

ID datové schránky ERÚ: eeuaau7Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Rychlý kontakt

dispečink plyn

Tel.: +420 558 612 337, +420 558 612 447

Ing. Miloslav Dušek

vedoucí Divize plyn
Tel.: +420 558 612 291
E-mail: miloslav.dusek@dpb.cz

Ing. Ivan Prokop

vedoucí provozu doplňkové degazace
Tel.: +420 558 612 435
E-mail: ivan.prokop@dpb.cz

Ing. Slavomír Zientek

vedoucí provozu degazace a těžby důlního plynu

Tel.: +420 558 612 478
E-mail: slavomir.zientek@dpb.cz

Ing. Zdeněk Pavlištík

vedoucí provozu povrchové degazace
Tel.: +420 558 612 487
E-mail: zdenek.pavlistik@dpb.cz

Mgr. Ing. Wojciech Haczek

projektový manažer
Tel.: +420 558 612 469
Mobil: +420 724 200 499
E-mail: wojciech.haczek@dpb.cz