Obory činnosti

Plynárenské činnosti


Společnost má stanoveny dobývací prostory pro těžbu důlního plynu na všech lokalitách uzavřených dolů v ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů společnost nakupuje přebytečná množství důlního plynu, které doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Na základě příslušných licencí a oprávnění se společnost zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu.

Energetika


V roce 2005 společnost zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po úspěšné první instalaci byl vypracován program výstavby cca 23 kogeneračních jednotek na uzavřených i činných dolech v ostravsko-karvinském revíru. Tento dlouhodobý program se stal nosnou činností společnosti.

Vrtné práce


Dodavatelské provádění povrchových i důlních vrtů s více než 40letou tradicí. Dle potřeby zákazníků můžeme zajistit široké spektrum vrtů z pohledu jejich účelu, odběru jádra, požadavků na průměr vrtu či konečné vystrojení vrtů. V kombinaci s našimi specializovanými inženýrskými kapacitami můžeme nabídnout komplexní řešení realizace vrtů od jejich návrhu, projektového zpracování, legislativního schválení až po konečnou realizaci. Práce realizujeme soupravami značky Nordmeyer, Wirth, Turmag a stejně tak soupravami vlastní výroby. Specialitou je rychlá a ke svému okolí šetrná realizace vrtů pro tepelná čerpadla s využitím moderních technologií.

Specializované inženýrské služby a geologie


Společnost poskytuje specializované služby se zaměřením na hydrogeologické, inženýrsko-geologické, ekologické a sanační práce. Dlouholeté zkušenosti nabízíme rovněž v oblasti průzkumu a hornictví pevných paliv či zemního plynu. Odborníci společnosti jsou vybaveni potřebnými zkušenostmi, kvalifikací s odbornými způsobilostmi, certifikáty a praxí, jsou připraveni řešit problémy z oborů ložiskové, environmentální, sanační geologie, hydrogeologie, geomechaniky, geofyziky, výpočtu zásob nerostných surovin, degazace a větrání dolů.

Geologické laboratoře


Geologické laboratoře se zabývají především měřením metanu a oxidu uhličitého v půdě (atmogeochemický průzkum) a ovzduší.

Zkouška byla vyvinuta v naší společnosti na základě potřeby monitorovat nekontrolované výstupy plynů na povrch v souvislosti s uzavíráním dolů v ostravsko-karvinském revíru. Zkouška „Stanovení metanu a oxidu uhličitého“ je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v Praze.

Metodu je také možno aplikovat na monitorování stavu skládek, zjišťování rozsahu ekologických havárií, zjišťování úniků z produktovodů všech druhů, zjišťování účinnosti zajištění starých důlních děl (SDD) z hlediska nekontrolovaných výstupů důlních plynů.

Speciální sanační práce


Společnost má dlouholeté zkušenosti s řešením problematiky nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch jako důsledku postupně ukončené předchozí těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu. Od průzkumu přes projektové zpracování až po vlastní realizaci nabízíme technická řešení pro ochranu osob a majetku před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. V neposlední řadě rozšiřujeme svoji nabídku speciálních sanačních prací i v oblasti ekologie, řešení starých ekologických zátěží či sanačních projektů po ukončené hornické činnosti a v průmyslových areálech postižených kontaminovaným geoprostředím. Odborníci disponují dlouholetými praktickými zkušenostmi podpořenými řadou osvědčení z oblasti báňské legislativy a geologických činností

Dílenské činnosti a Vrtné stroje


Dílenské činnosti (zámečnické práce, CNC výroba, opravy hydraulických a pneumatických systémů apod.). Servis a zakázková výroba důlních vrtných strojů pro geologicko -průzkumné a degazační vrty, odvodňovací vrty, odlehčovací vrty pro protiprůtržovou prevenci, vrty pro vysokotlakou injektáž, vrty pro trhací práce v uhlí.

Tepelná čerpadla s vrty


Jde o levný, čistý a přitom pohodlný způsob vytápění Vašeho domu. Green Gas DPB Vám nabízí dodávku tepelného čerpadla s vrtem a realizaci celého otopného systému jako jeden balíček, takže se nemusíte o nic starat.© 2010-2019 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena.