Plynárenské činnosti

Společnost má stanoveny dobývací prostory pro těžbu důlního plynu na všech lokalitách uzavřených dolů v ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů společnost nakupuje přebytečná množství důlního plynu, které doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Na základě příslušných licencí a oprávnění se společnost zabývá průzkumem, těžbou, distribucí a prodejem důlního plynu.

Vrtné práce
Energetika
Vrtné stroje
Tepelná čerpadla s vrty
Plynárenské činnosti

Energetika

V roce 2005 společnost zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po úspěšné první instalaci byl vypracován program výstavby cca 30 kogeneračních jednotek na uzavřených i činných dolech v ostravsko-karvinském revíru. Tento dlouhodobý program se stal nosnou činností společnosti.

Vrtné práce

Dodavatelské provádění povrchových i důlních vrtů s více než 40letou tradicí. Dle potřeby zákazníků můžeme zajistit široké spektrum vrtů z pohledu jejich účelu, odběru jádra, požadavků na průměr vrtu či konečné vystrojení vrtů. V kombinaci s našimi specializovanými inženýrskými kapacitami můžeme nabídnout komplexní řešení realizace vrtů od jejich návrhu, projektového zpracování, legislativního schválení až po konečnou realizaci. Práce realizujeme soupravami značky Nordmeyer, Wirth, Turmag a stejně tak soupravami vlastní výroby. Specialitou je rychlá a ke svému okolí šetrná realizace vrtů pro tepelná čerpadla s využitím moderních technologií.


Specializované inženýrské služby a geologie

Společnost poskytuje specializované služby se zaměřením na hydrogeologické, inženýrsko-geologické, ekologické a sanační práce. Dlouholeté zkušenosti nabízíme rovněž v oblasti průzkumu a hornictví pevných paliv či zemního plynu. Odborníci společnosti jsou vybaveni potřebnými zkušenostmi, kvalifikací s odbornými způsobilostmi, certifikáty a praxí, jsou připraveni řešit problémy z oborů ložiskové, environmentální, sanační geologie, hydrogeologie, geomechaniky, geofyziky, výpočtu zásob nerostných surovin, degazace a větrání dolů. 


Geologické laboratoře

Geologické laboratoře jsou zaměřeny na potřeby činných dolů v ostravsko-karvinském revíru. Jedná se o mineralogicko-petrografické vyhodnocení uhlí a průvodních hornin, mechanických hornin a rozbory důlních vod. S postupným útlumem hornictví vyvstala problematika zahlazování následků hornické činnosti.

Speciální sanační práce

Společnost má dlouholeté zkušenosti s řešením problematiky nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch jako důsledku postupně ukončené předchozí těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu. Od průzkumu přes projektové zpracování až po vlastní realizaci nabízíme technická řešení pro ochranu osob a majetku před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. V neposlední řadě rozšiřujeme svoji nabídku speciálních sanačních prací i v oblasti ekologie, řešení starých ekologických zátěží či sanačních projektů po ukončené hornické činnosti a v průmyslových areálech postižených kontaminovaným geoprostředím. Odborníci disponují dlouholetými praktickými zkušenostmi podpořenými řadou osvědčení z oblasti báňské legislativy a geologických činností


Dílenské činnosti a Vrtné stroje

Dílenské činnosti (zámečnické práce, CNC výroba, opravy hydraulických a pneumatických systémů apod.). Servis a zakázková výroba důlních vrtných strojů pro geologicko -průzkumné a degazační vrty, odvodňovací vrty, odlehčovací vrty pro protiprůtržovou prevenci, vrty pro vysokotlakou injektáž, vrty pro trhací práce v uhlí.


Tepelná čerpadla s vrty

Jde o levný, čistý a přitom pohodlný způsob vytápění Vašeho domu. Green Gas DPB Vám nabízí dodávku tepelného čerpadla s vrtem a realizaci celého otopného systému jako jeden balíček, takže se nemusíte o nic starat. 

© 2010-2016 Green Gas DPB a.s., všechna práva vyhrazena. Firma je součástí nadnárodní společnosti Green Gas International B.V.